Information in English             

Online registration: akce.obedience.cz
Entry form for inofficial competition "Špr tOBití" 


Přihlašování přes: akce.obedience.cz 
Přihláška do neoficiálního závodu "ŠprtOBití" 

 

 

Zveme Vás na    

VIII. Mistrovství České republiky Border Collií  v Obedienci

konané pod záštitou klubu BCCCZ   


areál Nový Svět Dvůr Králové n.Labem
 

sobota 16.9.2017

 

Rozhodčí: Marie Vágenknechtová, Luce Gabrielová, Ladislava Richterová (OB3, OB2, OB1), Petra Štolová (OB-Z, šprtOBití)
Stewardi: Zuzana Coufalová, Romana Polická  (OB3, OB2, OB1), v jednání (OB-Z, šprtObití)

 

Otevřeny tř. OB1, OB2 a OB3 se zadáváním CACT

(max.počet 50 týmů)

Start v jednotlivých třídách se řídí platným řádem klubu Obedience CZ
Startovat mohou pouze Border Collie s průkazem původu FCI !


Doprovodné závody!!!

 (dle OBZ, dále pro začínající a mladé psy, pro všechna plemena, viz níže)


Speciální závod začátečníků dle OB-Z

max.počet 30 týmů
Závod je otevřen pro všechna plemena (i bez PP).

Závod je se zápisem zkoušky do VK.

Start se řídí platným řádem obedience ČR –  viz. OBZ 

 

ŠprtOBití

neoficiální závod

(max. počet 15 týmů)
Otevřen pro všechna plemena (i bez PP).

1.kategorie 6-12 měsíců

2.kategorie psi nad 12 měsíců


Pravidla:

1.kategorie 6-12 měsíců  Provedení 5 cviků:
1. chůze (rovná chůze 5m, zastavení) 
2. přivolání (10m) 
3. aport (délka držení 3-5s) nebo obíhání kuželu (vzdálenost od kuželu 2-3m) - možnost volby mezi těmito dvěma cviky
4. polohy na dálku,
5. vyslání do čtverce
.
Pokud není napsáno jinak, platí dle OBZ. Při provádění cviku je možné držet motivační pomůcku (pamlsek, hračku) v ruce, psovod na ni nesmí psa upozorňovat. Mezi cviky bude možné psa odměnit hračkou, pamlskem. Při vysílání do čtverce je možné položit motivační pomůcku do čtverce (pamlsek pouze v uzavřené krabičce psovoda).       

2.kategorie nad 12 měsíců (kteří ještě nenastoupili na závod či zkoušku obedience). Provedení 5 cviků dle OBZ:
1. chůze
2. přivolání
3. aport
nebo obíhání kuželu - možnost volby mezi těmito dvěma cviky
4. polohy na dálku
5. vyslání do čtverce

Mezi cviky bude možné psa odměnit hračkou (pamlsky ne!!!)

 


PŘIHLAŠOVÁNÍ:
 

Uzávěrka přihlášek 8.9.2017

Startovné MČR BOC v OB a Speciál začátečníků:

- člen klubu BCCCZ nebo klubu Obedience CZ:  400 Kč, druhý pes 300 Kč

- ostatní:                                                           500 Kč, druhý pes 400 Kč

 

Startovné neoficiálního závodu ŠprtOBití:

- člen klubu BCCCZ nebo klubu Obedience CZ:  200 Kč, druhý pes 150 Kč

- ostatní:                                                           300 Kč, druhý pes 200 Kč

                            
Startovné uhraďte na č. ú. 1940238339/0800 , jako variabilní symbol uveďte své telef. číslo, do poznámky pro příjemce napište název akce a příjmení (MRBOC Nováková)

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ82 0800 0000 0019 4023 8339      

                                        Swift (BIC): GIBACZPX

 

Přihlašování do OB3, OB2, OB1 a OB-Z pouze přes akce.obedience.cz 
 Přihlášky do neofiiálního závodu "ŠprtOBití" spolu s dokladem o zaplacení zasílejte na adresu: ladislava.richterova@seznam.cz
 

Přihlášky budou přijímány až po uhrazení startovného. V případě neúčasti týmu bude
startovné použito na uhrazení provozních nákladů a tým nemá nárok na jeho vrácení.

   
     Mistrovství i doplňkových  závodů se mohou zúčastnit i zahraniční týmy.

 

Mistr České republiky border collií v obedienci 2017
Titul bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě.
Mistr České republiky border collií v obedienci  musí žít na území nebo být občanem ČR.
Pes musí být zapsán v české plemenné knize nebo pocházet z české chovatelské stanice, musí být označen čitelným tetováním nebo čipem.

 

Pravidla: Soutěž bude probíhat dle platných řádů Obedience České republiky, povinností účastníků je znalost zkušebních řádů. V případě, že tým po odeslání přihlášky přestoupí díky složené zkoušce do vyšší třídy, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit pořadatele. Pokud bude zjištěno, že tým startuje v neadekvátní třídě, nebude mu umožněna účast na soutěži. MČR je otevřené i pro zahraniční účastníky.


Kontakt:

Lada Richterová, tel. 603 242 866, e-mail:  ladislava.richterova@seznam.cz

 

Podmínky účasti:
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit agresivní psi. Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli.

 

místo konání:

 Areál Nový Svět, Dvůr Králové n.L. 

 Mapa: https://www.agilitynovysvet.wz.cz/KONTAKT/mapa.gif

 

Příjezd: na hlavním průtahu městem (Praha-Trutnov) odbočíte mezi benzinovou pumpou ÖMV a Kauflandem a za Kauflandem se dáte mírně doleva. V areálu jsou k dispozici odkládací kotce pro psy.

Občerstvení: Zajištěno v areálu Nový Svět, včetně obědů.

 

Ubytování: Možnost stanování v areálu Nový Svět (80,- Kč/os/noc). 
Další možnosti ubytování naleznete na www.kralovedvorsko.cz a na www.mudk.cz
(pořadatel nezajišťuje).
Nejbližší penzion je
www.hrubasy.